Seal cáp niêm phong container ngân hàng

2.000 1.000